Aktualności

 

 

UKŁAD TRANSFERU ENERGII DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZINTEGROWANY Z MIEJSKĄ INFRASTRUKTURĄ OŚWIETLENIOWĄ

„PLUGinEV”

 

Projekt realizowany przez  Politechnikę Lubelską w konsorcjum z PGE Dystrybucja w latach 06.2017-02.2021. Liderem projektu jest Politechnika Lubelska.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego NCBiR Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.2

POIR.04.01.02-00-0052/16

Kierownikiem B+R projektu jest dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Koordynatorem merytorycznym PGES jest mgr inż. Jacek Radomski

Celem projektu jest opracowanie dwukierunkowego układu transferu energii pomiędzy siecią elektroenergetyczną a pojazdem elektrycznym, który charakteryzuje się następującymi funkcjonalnościami:

 • posiada cechy fizyczne stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • ma charakter usługi, którą realizuje stacja ładowania.

Skojarzenie w projekcie tych funkcji ma charakter przełomowy, gdyż na rynku brak jest takiej usługi. Obecnie stacje ładowania nie są zintegrowane z siecią elektroenergetyczną w sposób umożliwiający kontrolowanie i sterowanie przepływu energii przez operatora sieci. Realizowany układu umożliwia włączenie stacji do systemu sterowania i aktywizacji danych operatora oraz systemu zdalnie realizowanych rozliczeń energii. Układ ten pozwoli przygotować rynek pod szybki rozwój infrastruktury ładowania.

W ramach projektu powstaje prototyp rozwiązań w skład którego wchodzą:

 • Słup oświetlenia zawierający punkt transferu energii tj. ładowanie i rozładowanie pojazdu elektrycznego oraz punkt oświetleniowy,
 • Infrastruktura zasilająca słup oświetleniowy,
 • Odwzorowanie infrastruktury sieci elektroenergetycznej w systemie dedykowanym do jej zarządzania SCADA,
 • Odwzorowanie modelu rozliczeń punktu ładowania zgodnie z wypracowaną metodyką rozliczeń w systemie AMI,
 • System informatyczny do obsługi interfejsu użytkownika na potrzeby rozliczenia i obsługi transferu energii.

Realizowane stacje ładowani  umożliwiają dwukierunkowy transfer energii pomiędzy siecią elektroenergetyczną a akumulatorami pojazdów elektrycznych. Transfer w kierunku akumulatorów służy ich ładowaniu, natomiast transfer w kierunku przeciwnym może być realizowany przez operatora w celu wykorzystania akumulatorów jako awaryjnych zasobników energii. Takie własności pozwalają współtworzyć rozproszone struktury energetyczne mające cechy sieci smart grid czyli sieci inteligentnych.

Na innowację produktową  prototypu składa się:

 • dwukierunkowa transmisja energii elektrycznej,
 • nowy sposób rozliczania konsumenta z dostawcą energii za wykonaną usługę, premiującą użytkowanie baterii akumulatorów jako zasobnika energii podczas szczytowych przeciążeń,

integralność konstrukcyjna stacji transferu energii z infrastrukturą oświetleniową, umożliwienie zarządzania siecią niskiego napięcia. Integracja urządzenia ze słupem oświetleniowym przyczyni się do łatwiejszej integracji tego rodzaju urządzeń z przestrzenią publiczną.

Rozwijane w projekcie technologie stanowią podstawę przyszłego rozwoju elektromobilności. Dla pojazdów elektrycznych są one niezbędne tak jaj stacje paliwowe dla samochodów spalinowych.

W pewnym stopniu rozwój elektromobilności może przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania energii elektrycznej. W okresach nocnych, kiedy jest zbyt mały pobór energii i kiedy jest ona po prostu tracona, pojazdy elektryczne będą tanio ładowane. Natomiast w ciągu w ciągu dnia, zmagazynowana w akumulatorach energia będzie mogła być pozostawiona do dyspozycji operatora sieci w celu wykorzystania jej w sytuacjach ochrony sieci przed awaryjnym wyłączeniem. Dzięki temu, w dalszej przyszłości, zastosowanie tych stacji oraz baterii akumulatorów działać będzie w kierunku wzmocnienia systemu energetycznego. Wykorzystanie standardów wybranych i zastosowanych w końcowym produkcie niniejszego projektu, pozwoli też uniknąć chaotycznego rozwoju tej branży, a przez to ograniczyć koszty i zwiększyć dynamikę rozwoju infrastruktury wymaganej do użytkowania pojazdów elektrycznych.

Rozpowszechnianiu tego produktu sprzyjać będzie przejęcie praw rozpowszechniania według otwartej licencji Creative Commons, która pozwala twórcom zachować własne prawa i określić indywidualne warunki korzystania z licencji np. ograniczające się do jej komercyjnego wykorzystania. Dzięki temu produkt ten będzie mógł być rozpowszechniany i produkowany przez szereg podmiotów gospodarczych.

Podsumowując, najważniejsze planowane rezultaty projektu to:

 • Opracowanie produktu, którym będzie prototypowa stacja do dwukierunkowego transferu energii zintegrowana z infrastrukturą oświetleniową, spełniającą wymagania odbiornika energii elektrycznej oraz mikroźródła tej energii,
 • Stworzenie praktycznych podstaw do wykorzystania energetycznego baterii akumulatorów samochodowych, w taki sposób aby tworzyły one rozproszony układ zasobników energii elektrycznej.

Sposób wykorzystania produktu i usługi będzie udostępniany na zasadach otwartej licencji, gwarantującej możliwość szerokiego rozpowszechniania w działalności gospodarczej opracowanego produktu i usługi.