Klauzula informacyjna RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT POIR.04.01.02-00-0052/16

– UKŁAD ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZINTEGROWANY Z INFRASTRUKTURĄ

OŚWIETLENIOWĄ – PLUGINEV – 28.08.2020

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej w Lublinie jest Pan Tomasz Joński, kontakt e-mail: t.jonski@pollub.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);

3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w   KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT POIR.04.01.02-00-0052/16 – UKŁAD ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZINTEGROWANY Z INFRASTRUKTURĄ OŚWIETLENIOWĄ – PLUGINEV – 28.08.2020 przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechniki Lubelskiej w Lublinie, w organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji/sympozjum, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach, sympozjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Lubelska – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, uczelnia – miejsce pracy, tytuł referatu jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Lubelska w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda.

Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;

4) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji;

5) dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji/sympozjum będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji/sympozjum przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach, sympozjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały profilowaniu,

9) udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;

10) impreza będzie rejestrowana i fotografowana dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej „Organizatorem”. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.

11) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.